Virksomhedskøber.dk
Incuba, Åbogade 15,
8200 Aarhus N
info@virksomhedskober.dk

Enkeltaktiver / Substansmetoden

I denne metode vurderes hvert enkelt aktiv i virksomheden og værdien af hver forpligtelse fratrækkes.

I særlige tilfælde giver det ikke mening at anvende ovenstående metoder i værdiansættelsen ved køb af en virksomhed.

Det kan skyldes, at det kun er dele af virksomheden, der skal sælges, eller måske kun enkeltaktiver. Det er også situationen ved ejendomshandler, hvor det er ejendomme, der handles.

Er aktiver aktiver

Ved handel med enkeltaktiver er der en række særlige forhold, som køber og sælger skal være opmærksom på. Særligt om aktiverne er pantsat eller på anden måde stillet til sikkerhed.

Endvidere er der aktiver, som ikke lader sig overdrage alene, f.eks. aktiver omfattet af reglerne om tilhørspant.

Endelig gælder en række omfattende regler om at overdrage enkeltaktiver kontra overdragelse af en hel virksomhed. Overdrages en hel virksomhed, er der en række personalejuridiske forhold, som skal afklares, og der er givetvis en række forpligtelser, der skal indregnes i nettoopgørelsen.

Substansmetoden

I daglig tale kaldes metoden også for substansmetoden, der tager udgangspunkt i de aktiver og forpligtelser, som er i virksomheden.

Tanken er, at værdisættes hvert enkelt aktiv og fratrækkes værdien af hver forpligtelse, findes en nettoværdi, der er udtryk for en handelsværdi.

Handelsværdien bruges

Det er ikke bogførte værdier, men i stedet handelsværdier, der inddrages, men i visse tilfælde kan en bogført værdi være den bedste tilnærmede værdi.
Hvis der skal laves en opskrivning af aktiver i forhold til den nuværende bogførte værdi, skal der tages højde for den skatteforpligtelse, der måtte opstå, såfremt aktivet realiseres til denne højere værdi.

Det kaldes udskudt skat og opgøres som opskrivning multipliceret med den gældende skatteprocent. I særlige tilfælde beregnes en særlig kursværdi, hvis det er åbenbart, at aktivet ikke skal sælges inden for kort tid.

Goodwill

Goodwill kan inddrages som en merværdi. Goodwill er værdien af kunderelationer, kundekartoteker, opfindelser og forretningsideer.
Det er luftige aktiver, som ikke kan materialiseres umiddelbart, men kan være åbenbare for en køber og sælger.

Defensiv værdiansættelse

Nogle vil mene, at substansmetoden er for defensiv i værdiansættelsen, da den tager udgangspunkt i værdien ved handel lige nu. Den tager ikke højde for fremtidig indtjening og fremtidige pengestrømme, hvilket er det korrekte.

Kontrol af andre metoder

Substansmetoden anvendes primært til at kontrollere, om den handelsværdi, som er beregnet via andre metoder nu også er korrekt, f.eks. P/E metoden og Stand-alone modellen

Det vil typisk være, at den diskonterede værdi giver en meget høj handelsværdi, som så er svær endsige umulig at overføre til enkeltaktiver.

Hvis denne allokering ender i en meget høj goodwill, taler det for, at den beregnede handelsværdi ved alternative metoder er for høj.

Forfatter: Jesper Resdal Thomsen , Statsaut. Revisor, Beierholm


Opfinderen forbruger penge og skaber viden. Iværksætteren gør det stik modsatte: Forbruger viden og tjener penge.
- Søren Hougaard, fra bogen Iværksætterheld

Relaterede artikler:
Relaterede artikler:
Hvad må virksomheden koste
Hvad har du råd til at købe
Likviditetsbaseret metode
Indtjeningsbaseret model
P/E metoden – pris vs. overskud
Stand alone-modellen
Enkeltaktiver / Substansmetoden
Realisation vs. Going concern
Andre emner:
Personlige overvejelser
Søg og find din virksomhed
Faser i køb af virksomhed
Pris og finansiering af købet
De første 100 dage
Download værktøjer