Virksomhedskøber.dk
Incuba, Åbogade 15,
8200 Aarhus N
info@virksomhedskober.dk

Overdragelsesaftale ved køb af selskab - tjekliste

Brug tjeklisten til de områder, der skal laves aftaler om, når en køber køber kapitalandele i sælgers virksomhed.

Kapitalandele er de professionelles udtryk for anparter eller aktier.

Selve aftalen bør dog udfærdiges i samarbejde med en advokat, som har speciale i køb og salg af virksomhed.

Tjeklisten er udarbejdet af advokat Bo Vilsgaard, Vilsgaard Advokater.

§ 1. Parter

 • Navne
 • Adresser
 • CVR-numre

§ 2. Baggrund

Dette punkt bruges som fortolkningsbidrag ved tvister

 • Kort beskrivelse af parterne
 • Baggrund for aftalen og ejerskiftet

§ 3. Købesummen og den betaling

 • Aftalt pris for kapitalandelene
 • Hvad købesummen baseres på (i særdeleshed typisk knyttet op på en vis egenkapital)
 • Deponering af købesummen
 • Frigivelse af deponering - tid og betingelser
 • Renter på depot
 • Kontant betaling
 • Gældsbrev
 • Earn out og dets vilkår
 • Overtagelse af gæld
 • Overtagelsesbalance/perioderegnskab
 • Modregningsadgang i købesum (fx. ved konstaterede garantisvigt)

§ 4. Regulering af købesum

 • Overtagelsesbalance/perioderegnskab
 • Principper ifb. med overtagelsesbalance/perioderegnskab
 • Optælling af varelager (værdiansættelsesprincipper, kurans, ikke kurans)
 • Aktivers tilstedeværelse/værdier
 • Godkendelsesprocedure for overtagelsesbalance/perioderegnskab
 • Prøvelse af overtagelsesbalance/perioderegnskab (typisk en af FSR udpeget)
 • Reguleringen af købesummen på baggrund af overtagelsesbalance/perioderegnskab

§ 5. Sælgers betingelser - eksempelvis

 • Overdragelse af lejemål
 • Frigørelse af kautionsforpligtelser
 • Købesummens betaling

§ 6. Købers betingelser - eksempelvis

 • Overtagelse af lejemål
 • Finansieringstilsagn fra bank, Vækstfonden, medinvestor
 • Godkendt due diligence
 • Nøglemedarbejderes forbliven
 • Sælgers forbliver i virksomheden i en vis periode

§ 7. Konsekvenser ved ikke opfyldte betingelser

 • Træde tilbage fra aftalen
 • Genforhandling
 • Andet

§ 8. Due diligence

 • Tidspunkt
 • Omfang
 • Adgang til data og arkiver
 • Besigtigelse af ejendomme, driftsmidler, lagre og øvrige aktiver
 • Interviews med medarbejdere

§ 9. Overtagelse

 • Overtagelsesdag
 • Hvad der overdrages til køber på dagen (typisk en række selskabsdokumenter, protokollater etc.
 • Dokumentation for købesummens betaling
 • Underskrivelse af evt. gældsbreve
 • Afholdelse af ekstraordinær GFS i selskabet. Ny bestyrelse, direktion og revisor

§ 10. Sælgers oplysninger og garantier

Beskrivelse af sælgers oplysninger om det overdragne og hvad sælger garanter over for køber. Ekspempelvis vedr.:

 •  regnskaber og principper
 •  drift indtil overtagelsesdag
 •  forhold omkring påligning af skatter og afgifter
 •  ejerskab til aktiver (kan omfatte pant, ejendomsforbehold, tilbagehold, forkøbsrettigheder, modregningsrettigheder etc.)
 •  garanti- og kautionsforpligtelser
 •  change of control klausuler
 •  immaterielretlige rettigheder
 •  forsikringer
 •  overholdelse af love og regler
 •  miljømæssige forhold
 •  retssager
 •  voldgiftssager
 •  klagesager i nævn, råd og lign.
 •  reklamationer etc.
 •  medarbejderes forhold og ansættelsesvilkår
 •  alt væsentligt oplyst (viden/burde viden)

§ 11. Sælgers skadesløsholdelse af køber

 • Sælgers skadesløsholdelse af køber ved svigt i oplysninger og garantier
 • Ansvarsbegrænsninger (kvalitativt og kvantitativt)
 • Reklamationsfrist
 • Fortabelse af krav
 • Misligholdelsesbeføjelser for køber (ophævelse, erstatning, afslag, modregning etc.)

§ 12. Skatteforbehold

(normalt kun ved handel mellem nærstående parter)

§ 13. Konkurrencebegrænsende aftaler for sælger

 • Konkurrerende virksomhed
 • Kunder
 • Leverandører
 • Geografi
 • Medarbejdere
 • Periode
 • Håndhævelse
 • Betaling af bod
 • Erstatning

§ 14. Tiden fra aftalens indgåelse og indtil overtagelsesdagen

 • Videreførelse på sædvanlig vis
 • Dispositioner som kræver orientering til køber
 • Dispositioner som kræver godkendelse fra køber

§ 15. Fortrolighed og underretning til andre

 • Gensidig fortrolighed
 • Undtagelser til fortrolighed
 • Orientering medarbejdere, kunder og andre

§ 16. Tvister

 • Forsøg på mindelighed
 • Mediation
 • Voldgift
 • Domstole

§ 17. Omkostninger

 • Rådgiveromkostninger (normalt hver part afholder egne)
 • Omkostninger ved omregistreringer som følge af skifte i ejerskab og ledelse

§ 18. Bilag

 • Komplet bilagsfortegnelse

§ 19. Underskrivelse

 • Datering
 • Antal eksemplarer
 • Underskrivelse


Succes er bare udtryk for held. Bare spørg alle dem der fejler.
- Earl Wilson, afdød amerikansk journalist

Relaterede artikler:
Relaterede artikler:
Købets 5 faser
Overdragelsesaftale ved køb af selskab - tjekliste
Hvem kan hjælpe med købet?
Offentlig erhvervsservice – ejerskiftehjælp
Andre emner:
Personlige overvejelser
Søg og find din virksomhed
Faser i køb af virksomhed
Pris og finansiering af købet
De første 100 dage
Download værktøjer