Download fra www.startupsvar.dk

Hvad må virksomheden koste

Der er ikke et entydigt svar på den rette pris, da prissætning afhænger af både faktuelle og subjektive vurderinger.

Man kan analysere en række faktuelle og subjektive valg og beslutninger, der som konklusion indikerer en mulig handelsværdi eller pris, som virksomheden kan bære.

Desuden vil der være et antal valg og handlinger, som er afhængig af de to parter i handlen.

Ansættelse af værdien / prisen

En kompetent rådgiver starter aldrig med at fastlægge en entydig værdi, men søger i stedet sammen med køber og sælger en værdiansættelse og finansiering, som både køber og sælger kan være enige om.

Følgende redskaber og analyser kan bruges i ansættelse af værdien:

Regnskabsanalysen

Værdiansættelsen tager altid udgangspunkt i en regnskabsanalyse af virksomheden regnskab fra f.eks. de sidste 5 år. Den har til formål at opnå enighed mellem sælger og køber om:

 • Virksomhedens normale (udglattede) resultat
  Det er en metode der udregner det gennemsnitlige årlige resultat – hvor stort et årligt overskud kan man forvente at opnå?

 • Fastlæggelse af virksomhedens driftsmæssige risiko
  Specielt i produktionsvirksomheder det det vigtigt at vurdere om der er store prismæssige udsving i produktionen år for år

 • Fastlæggelse af virksomhedens finansielle risiko
  Hvordan forholder virksomheden sig til aktiver og passiver og likviditet

Fastlæggelse af virksomhedens kapitalværdi

På baggrund af virksomhedens udglattede resultat og den driftsmæssige og den finansielle risiko beregnes kapitalværdien, idet resultatet anses for evighedsannuitet og herefter diskonteres til nutidsværdi.

Fastlæggelse af substansværdien / realisationsværdien

Udgangspunktet er en gennemgang af virksomhedens enkelte aktiver og disses handelsværdi holdt op mod den bogførte værdi.
Der er ofte meget stor uenighed om værdien af aktiverne i fortsat drift, dvs. den egentlige substansværdi.

Fastlæggelse af ufravigelse krav fra sælger

Ofte har sælger krav til handelen, som er ufravigelige. Det kan være ønsket om straks at blive frigjort fra virksomheden. Sælger kan være af den opfattelse at salg af skattemæssige grunde kun kan ske i form af et egentligt aktiesalg og ikke i form af salg af aktiviteter.

Arbejdet med fastlæggelse / afdækning af sælgers ufravigelige krav har betydning for muligt valg af model for handelen.

Gennemregning af købsalternativer

På baggrund af sælgers ønsker opstilles budget, hvor forslag til salgspris og model for salg, aktiesalg, salg af aktiviteter osv. gennemregnes og opstilles i budget på månedsbasis omfattende:

 • Driftsbudget med resultatopgørelse hvor der indføjes omkostninger til renter af købesum, forøget afskrivningsgrund osv.

 • Statusbudget med opgørelse af aktiver efter ny afskrivning / pris på aktiver mv.

 • Likviditetsbudget med opgørelse af indbetalinger fra bank mv., udbetaling til tidligere ejer, afdrag på lån optaget til finansiering af køb, osv.

Værdiansættelse af en virksomhed

Står du som potentiel køber af en virksomhed, men er i tvivl om hvad der vil være den rigtige pris, for at købet giver mening for dig?

Hvordan fastsættes værdien

Der findes mange modeller til at værdiansætte en virksomhed ud fra. Alle modellerne tager udgangspunkt i forskellige forhold ved virksomheden og har forskellige forudsætninger. Modellerne bruges ofte i sammenhæng for at vise de forskellige sider af værdiansættelsen.

Hvad kan du få fra sælger

Modellernes resultat og sikkerhed afhænger af de input man giver – kan du få mange detaljer fra sælger kan man bruge mere komplicerede modeller til fastsættelse af værdien. Ofte vil du, til en start, få nogle enkelte oplysninger som du kan bruge til beregning af en overordnet værdi og som forhandlingerne skrider frem, får du flere oplysninger som giver et mere nuanceret billede af værdien.

Husk goodwill

Alle modellerne bør altid følges op af en vurdering af virksomhedens goodwill – eksempelvis om virksomheden har et særligt brand eller produkt, som du kan udnytte værdien af som køber. Et særligt brand kan betyde en forøgelse af den beregnede pris for virksomheden.

Brug en rådgiver

Det kan umiddelbart virke enkelt, at blive enig med sælger om en pris for virksomheden, men der kan være mange faldgruber i et virksomhedskøb. Derfor anbefaler vi, at du allierer dig med en rådgiver, som kan hjælpe med vurderingen virksomheden og beregne værdier ud fra forskellige metoder.

Artiken udarbejdet af Henrik Sondrup, Statsautoriseret revisor, Redmark